1:00 pm
gates open
Alethia Tanner Park

227 Harry Thomas Way, NE, 20002